GE Series
3 Hole Bath & Shower Set
TBG07305BB
Chrome