TBG09305B
GM Series
3 Hole Bath & Shower Set
TBG09305B
Chrome