TBG02305B
GR Series
3 Hole Bath & Shower Set
TBG02305B
Chrome