GA Series
4 Hole Bath & Shower Set
TBG04202BB
Chrome