GE Series
4 Hole Bath & Shower Set
TBG07202B
Chrome