TBG08305B
GC Series
3 Hole Bath & Shower Set
TBG08305B
Chrome