GM Series
4 Hole Bath & Shower Set
TBG09202B
Chrome