GF Series
4 Hole Bath & Shower Set
TBG11202B
Chrome