TBG11305B
GF Series
3 Hole Bath & Shower Set
TBG11305B
Chrome